CSE
CSE
CSE CSE

CSE Tenured/Tenure-Track Faculty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

NameAddressPhoneEmail
Sakallah, Karem A.4603 Beyster Bldg.(734) 936-1350karem @ umich.edu
Sample, Alanson 4812 Beyster Bldg.NAapsample @ umich.edu
Shin, Kang G.4605 Beyster Bldg.(734) 763-0391kgshin @ umich.edu
Soloway, Elliot 3620 Beyster Bldg.(734) 936-1562soloway @ umich.edu
Stout, Quentin F.3605 Beyster Bldg.(734) 763-1518qstout @ umich.edu