Electrical Engineering and Computer Science

EECS "Z" Faculty


Zhang, Yuting 3849 Beyster  734-763-0288  Postdoc
Zhang, Zhengya 2417A EECS  (734) 647-3837  Faculty-Tenure
Zhong, Zhaohui 2241 EECS  (734) 647-1953  Faculty-Tenure
Zhou, Shuheng 445F West Hall  (734) 647-5456  Faculty-Courtesy
Zhu, Xiaojian 2300H EECS  734-936-6032  Postdoc
Zidan, Mohammed 2300J EECS  734-763-6036  Postdoc
Zurbuchen, Adrian 2211 EECS  734-730-0898  Postdoc
 
Total Listed: 7