Electrical Engineering and Computer Science

EECS "Z" Faculty


Zhang, Zhengya 2417A EECS  (734) 647-3837  Faculty-Tenure
Zhong, Zhaohui 2241 EECS  (734) 647-1953  Faculty-Tenure
Zhou, Jing 2407 EECS  764-5160  Postdoc
Zhou, Shuheng 445F West Hall  (734) 647-5456  Faculty-Courtesy
Zhu, Cheng 2004 Gerstacker  734-763-8115  Postdoc
Zhu, Xiaojian 2300E EECS  734-764-1380  Postdoc
 
Total Listed: 6